ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes: 2018. május 25-től 

Készült a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló, Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (2016.április 27.) (későbbiekben GDPR) figyelembe vételével. 

Érintett honlapok (későbbiekben Honlapok)

epitemahazam.hu 

hazepites-tervezes.hu 

konyvaruhaz.epitemahazam.hu 

tudastar.epitemahazam.hu 

epitemazotthonom.hu

TARTALOMJEGYZÉK 

1.A lényeg rövid, közérthető összefoglalása…………………………………………………………………2
2. Fontosabb fogalmak (GDPR 4. cikkely)……………………………………………………………………… 2
3. Az adatkezelő (későbbiekben Adatkezelő) megnevezése………………………………………….. 3
4. A Honlapokon keresztül igénybe vett szolgáltatásokhoz, feliratkozásokhoz kapcsolódó
adatkezelések……………………………………………………………………………………………………. 3
4.1. Fizetős termékek és szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó adatkezelés……… 3
4.2. Az építő közösségbe jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés…………………………………. 7
4.3. Hírlevél-feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés……………………………………………………. 9
4.4. Tervcaféra, és egyéb, előzetes fizetést nem igénylő rendezvényekre történő 
jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés………………………………………………………………………… 11
4.5. Kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés………………………………………………………………. 14
5. Cookie-k (sütik) kezelése a weboldalon tett látogatáskor…………………………………………. 14
6. További általános információk…………………………………………………………………………………… 16
7. Vonatkozó jogszabályok……………………………………………………………………………………………… 17 

A Honlapok meglátogatásakor, de még inkább az ott elérhető szolgáltatások igénybe vételekor Ön  (későbbiekben Felhasználó) személyes adatait adja meg részünkre. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy adatait miként kezeljük, azokat hogyan módosíthatja, törölheti. 

1. A lényeg rövid, közérthető összefoglalása 

– Személyes adataiból csak annyit kérünk el, ami az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. – A kapcsolattartáshoz, a szolgáltatási színvonal növeléséhez esetenként egyéb adatokat is elkérünk,  de ezek megadása önkéntes. 

– Személyes adatait harmadik félnek csak akkor adjuk tovább, ha az a szolgáltatás teljesítéséhez  szükséges (például termék kiszállítása). 

– Személyes adatainak tárolásánál és kezelésénél mindent megteszünk, hogy azok megbízható  Adatfeldolgozón keresztül történjenek. 

– Ön bármikor kérheti az Önről tárolt személyes adatok ellenőrzését, módosítását, vagy törlését. Ezen funkciókat a legtöbb esetben Ön kényelmesen elvégezheti közvetlenül saját számítógépéről. – Az igénybe vett szolgáltatáson túl csak akkor küldünk Önnek email-eket, hírleveleket, esetenként az  epitemahazam.hu oldal témájával összefüggő kereskedelmi ajánlatokat, ha Ön ehhez kimondott  hozzájárulását adta. 

– Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  

  1. Fontosabb fogalmak (GDPR 4. cikkely)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt  meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az  adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a  tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

  1. Az adatkezelő (későbbiekben Adatkezelő) megnevezése

Név: TÉT Consulting Kft. 

Székhely: 1149 Budapest, Kövér L. tér 21. 4/7. 

Telephely: 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. 

Adószám: 1456800-2-42 

Cégjegyzék-szám: 01-09-909798 

Képviselő: Bodnár György ügyvezető 

Email: bodnargy@epitemahazam.hu 

Honlap: www.epitemahazam.hu 

  1. A Honlapokon keresztül igénybe vett szolgáltatásokhoz, feliratkozásokhoz kapcsolódó adatkezelések

4.1. Fizetős termékek és szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó adatkezelés 

Az építő közösség tudásanyagai két webáruházon keresztül érhetők el:  

– konyvaruház.epitemahazam.hu (Építem a házam könyvsorozat fizikai könyvei) – továbbiakban  Könyváruház, 

– tudastar.epitemahazam.hu (digitális kiadványok) – továbbiakban Tudástár. 

A tudásanyagok ezen túl – tematikus jelleggel – alkalmanként az epitemahazam.hu weboldalon  keresztül is elérhetők. 

Az építő közösség fizetős tanácsadásai, konzultációi és rendezvényei az epitemahazam.hu oldalon  történő megrendeléssel férhetők hozzá. 

Az alábbiakban fizetős tudásanyagok, fizetős tanácsadások/konzultációk és fizetős rendezvények (továbbiakban Termék) ezen csatornákon történő vásárlásaihoz kapcsolódó adatkezelési irányelveket  foglaltuk össze.  

Az adatkezelés célja 

– A megvásárolt Termékhez tartozó díjbekérők és számlák kiállítása, a Termék  kiszállításához/letöltéséhez/igénybe vételéhez szükséges információk rendelkezésre bocsátása. – A megvásárolt Termékkel kapcsolatos ügyfél-elégedettség mérése, visszajelzések begyűjtése. – A Termékhez kapcsolódó esetleges bónuszok eljuttatása a megrendelőhöz.

Az adatkezelés jogalapja 

A fizetős termékek vásárlásához, az ehhez kapcsolódó számlakibocsátáshoz és számlakezeléshez  tartozó adatkezelés jogalapjául az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII.,  2000. évi C., és 2003. évi XCII. törvények szolgálnak. 

Az Adatkezelési Tájékoztató ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan  részét képezi. 

A kezelt adatok köre 

Vezeték és keresztnév – A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, és a számviteli szabályoknak megfelelő  számla kiállításához. 

Számlázási név és cím – A számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállításához, valamint az azzal  kapcsolatos követelések érvényesítéséhez. 

Email-cím – A kapcsolattartáshoz. 

Telefonszám – Kapcsolattartáshoz, a számlázással és (fizikai termékeknél esetén) a szállítással  kapcsolatos ügyintézéshez. 

Szállítási név és cím (csak fizikai termékeknél) – A Termék kiszállításához. 

A megrendelés időpontja – A megrendeléshez kapcsolódó információként, illetve a rendszer által  automatikusan rögzített műveletként. 

A megrendeléshez kapcsolódó IP-cím – A rendszer által automatikusan rögzített műveletként. Az építkezés jellege (szabadon megadható adat) – Általános belső statisztikához, az információs  anyagok tartalmának fejlesztéséhez. 

Jelszó: A digitális tartalmak elérésére szolgáló felhasználói fiók biztonságos eléréséhez.  

Az adatkezelés időtartama 

A megrendeléshez, számlakiállításhoz kapcsolódó adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.  

A megrendeléssel egyidejűleg a megrendelő a megrendeléstől elkülönítetten és önkéntesen  hozzájárulását adhatja email-üzenetek, hírlevelek küldésére is. 

Ebben az esetben a megrendelő adatainak kezelésére a Hírlevél feliratkozás adatkezelési szabályai  érvényesek (4.3. fejezet).  

Az adatok kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozók 

A megrendelések felvételéhez, a díjbekérők és számlák kiállításához, a fizikai termékek kiszállításához  az Adatkezelő járulékos szolgáltatásokat/szolgáltatókat vesz igénybe, melyek a személyes adatok  szempontjából adatfeldolgozónak minősülnek. Ezek aktuális listája a következő: 

Szállítás (fizikai termékek esetében) 

Webshop Partner Kft. 

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi S. u. 9.

Adószám: 25046119-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-172247 

Honlap: webshopiroda.hu 

Telefon: 20/221-3566 

Adattovábbítás célja: 

Díjbekérők és számlák kiállítása, termékek szállításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, garancia  intézése 

Továbbított adatok köre:  

IP-cím, megrendelés dátuma, számlázási név és cím, szállítási név és cím, email-cím, telefonszám,  rendelt termékek és azok ára. 

Számlázás (Szolgáltatások és digitális termékek) 

KBOSS.hu Kft 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. 

Adószám: 13421739-2-41 

Cégjegyzék-szám: 01 09 303201 

Adatfeldolgozás helye és módja: számlázóprogram, szamlazz.hu 

Adattovábbítás célja: 

Díjbekérők és számlák kiállítása 

Továbbított adatok köre:  

Megrendelés dátuma, számlázási név és cím, email-cím, rendelt termékek és azok ára. 

Adatok tárolása 

SalesAutopilot Kft. 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31.-33., félemelet 4. 

Adószám: 25743500-2-41 

Cégjegyzék-szám: 01 09 286773 

Honlap: salesautpilot.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs rendszer, salesautopilot.hu 

Adattovábbítás célja: 

A megrendeléshez kapcsolódó adatok tárolása 

Továbbított adatok köre:  

IP-cím, megrendelés dátuma, számlázási név és cím, szállítási név és cím, email-cím, telefonszám,  rendelt termékek és azok ára. 

Számviteli bizonylatok könyvelése 

Patimi Bt. 

Székhely: 1149 Budapest, Kövér L. tér 21. 4/7. 

Adószám: 21128905-1-42 

Cégjegyzék-szám: 01-06-746156

Adattovábbítás célja: 

Pénzügyi bizonylatok könyvelése 

Továbbított adatok köre:  

Számlázási név és cím, fizetés időpontja, rendelt termékek és azok ára. 

Tárhely-szolgáltató (Honlapok) 

3in1 Hosting Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fsz.1. 

Adószám: 22206118-2-13 

Cégjegyzék-szám: 13 06 055290 

www.megacp.com 

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A GDPR III. fejezet 15., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. fejezete részletesen kifejti a Felhasználó  adatkezeléssel kapcsolatos jogait.  

Ennek lényegi elemei: 

– a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; 

– a Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen; 

– A Felhasználónak joga van az adatok hordozhatóságához, továbbá a hozzájárulás bármely  időpontban történő visszavonásához.Amennyiben a Felhasználó a Könyváruházban vagy a Tudástárban saját, jelszóval védett felhasználói  fiókot hozott létre, akkor ezen keresztül bármikor lehetősége van adatai áttekintésére,  módosítására, illetve a felhasználói fiók törtélésére.  

A vásárláskor használt adatai a számviteli bizonylatokon – a törvény által előírt megőrzési ideig – ettől függetlenül kerülnek tárolásra.  

Amennyiben a Felhasználó a Termék vásárlásakor nem hozott létre saját felhasználói fiókot, vagy  nyilvántartott adatait ettől függetlenül szeretné megismerni, módosítani vagy törölni, akkor ezt az  alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

– email útján az info@epitemahazam.hu címen, 

– postai úton a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatkezelés ellen az info@epitemahazam.hu lehet elektronikus levél formájában tiltakozással  élni. Ugyanez a postai úton a TÉT Consulting Kft. levelezési címén lehetséges a 2100 Gödöllő, Jászóvár  u. 16. címen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, az adatokkal történő visszaéléseket ugyanezeken az  elérhetőségeken lehet megtenni. Az Adatkezelő a tiltakozásra, panaszokra 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben a bejelentő nem ért egyet az Adatkezelő válaszával és intézkedésével, a Nemzeti  Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) fordulhat írásban jogorvoslatért.

A NAIH elérhetősége: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: +36 – 1- 391-1410 

4.2. Az építő közösségbe jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

A házépítéssel, házfelújítással, családi házakkal kapcsolatos hírek, információs, tájékoztató és  tudásanyagok eljuttatása a feliratkozókhoz, tájékoztatás aktuális rendezvényeinkről, visszajelzések  kérése elektronikus úton. 

A kezelt adatokat (név, email-cím) az ezen információkat tartalmazó hírlevél küldési céljára  használjuk. 

Hírleveleket két-három hetente egyszer küldünk, gyakoribb, koncentrált levélküldésre egy évben  legfeljebb négyszer-ötször kerül sor. 

Személyes kapcsolattartással segítségnyújtás az építkezés lebonyolításához. 

Az építő közösségbe jelentkezőket jelentkezés után telefonon megkeressük az igényelt segítség  pontosítására. 

A hírlevelek alkalmanként Az építő közösségnek és partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó  hirdetést is tartalmazhatnak. 

Kezelt adatok 

Kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, email-cím (az elektronikus levelek  eljuttatásához, kommunikációhoz). 

Nem kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, telefonszám (a személyes kapcsolatfelvételhez), az  építkezés típusa (új építés, felújítás, szakember), az igényelt segítségre illetve annak időpontjára  vonatkozó adatok (a felkínált segítség pontosításához).  

Ezen túl a hírlevél szoftver feliratkozáskor még a feliratkozó IP-címét és a feliratkozás időpontját  rögzíti automatikusan. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó önkéntes hozzájárulása

A hozzájárulás megadása a feliratkozást megelőzően történik jelölőnégyzet bejelölésével. 

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás határozatlan időre szól, és bármikor megszüntethető bármelyik elektronikus levél  végén található leiratkozási linkre kattintással, vagy következőkben megadott elérhetőségekre  küldött írásbeli kérelemmel.

A feliratkozó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A feliratkozó bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt adatait megismerni, módosítani vagy  törölni

Az adatok megismerésének és módosításának lehetőségei: 

– a hírlevelek végén található adatmódosító linken keresztül a nyilvántartott adatok bármikor  megismerhetők és a felhasználó által szabadon módosíthatók. 

– email útján az info@epitemahazam.hu címen, 

– postai úton a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatok törlésének lehetőségei: 

– a hírlevelek végén található leiratkozás linken keresztül a nyilvántartott adatok a felhasználó által bármikor törölhetők; 

– az adatok törlése email útján is kezdeményezhető az info@epitemahazam.hu címen; – az adatok törlése postai úton is kezdeményezhető a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT  Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatkezelés ellen az info@epitemahazam.hu lehet elektronikus levél formájában tiltakozással  élni. Ugyanez a postai úton a TÉT Consulting Kft. levelezési címén lehetséges a 2100 Gödöllő, Jászóvár  u. 16. címen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, az adatokkal történő visszaéléseket ugyanezeken az  elérhetőségeken lehet megtenni. Az Adatkezelő a tiltakozásra, panaszokra 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben a bejelentő nem ért egyet az Adatkezelő válaszával és intézkedésével, a Nemzeti  Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) fordulhat írásban jogorvoslatért. 

A NAIH elérhetősége: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: +36 – 1- 391-1410 

Az adatok kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozó 

A hírlevelek kiküldéséhez az Adatkezelő járulékos szolgáltatót vesz igénybe, amely a személyes  adatok szempontjából adatfeldolgozónak minősül. Ez aktuálisan a következő: 

Adatok tárolása és hírlevél-küldés 

SalesAutopilot Kft. 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31.-33., félemelet 4. 

Adószám: 25743500-2-41 

Cégjegyzék-szám: 01 09 286773 

Honlap: salesautpilot.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs és hírlevél-küldő rendszer, salesautopilot.hu 

Adattovábbítás célja: 

A hírlevél-küldéshez és a személyes kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok tárolása Továbbított adatok köre: 

IP-cím, feliratkozás dátuma, vezetéknév, keresztnév, email-cím (kötelezően megadottak),  telefonszám, építkezés típusa, igényelt segítség fajtája és időbelisége (szabadon megadható adatok). 

Tárhely-szolgáltató (Honlapok) 

3in1 Hosting Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fsz.1. 

Adószám: 22206118-2-13 

Cégjegyzék-szám: 13 06 055290 

www.megacp.com 

4.3. Hírlevél-feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

A házépítéssel, házfelújítással, családi házakkal kapcsolatos hírek, információs, tájékoztató és  tudásanyagok eljuttatása a feliratkozókhoz, tájékoztatás aktuális rendezvényeinkről, visszajelzések  kérése elektronikus úton. 

A kezelt adatokat (név, email-cím) az ezen információkat tartalmazó hírlevél küldési céljára  használjuk. 

Hírleveleket két-három hetente egyszer küldünk, gyakoribb, koncentrált levélküldésre egy évben  legfeljebb négyszer-ötször kerül sor. 

A hírlevelek alkalmanként Az építő közösségnek és partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó  hirdetést is tartalmazhatnak.  

Kezelt adatok 

Kötelezően megadandó adatok: keresztnév, email-cím (az elektronikus levelek eljuttatásához). Nem kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, az építkezés típusa (új építés, felújítás, szakember)  (a felkínált segítség pontosításához).  

Ezen túl a hírlevél szoftver feliratkozáskor még a feliratkozó IP-címét és a feliratkozás időpontját  rögzíti technikai műveletként automatikusan. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó önkéntes hozzájárulása

A hozzájárulás megadása a feliratkozást megelőzően történik jelölőnégyzet bejelölésével. Hírlevélre feliratkozni lehetőség van más szolgáltatások igénybe vétele kapcsán is, például fizetős  termékek, szolgáltatások vásárlásához, ingyenes termékek, szolgáltatások, rendezvények igénybe  vételéhez kapcsolódóan. 

A hírlevélre feliratkozás adatkezelési hozzájárulása ebben az esetben külön, csak erre a célra szolgáló  jelölőnégyzet bejelölésével történik.

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás határozatlan időre szól, és bármikor megszüntethető bármelyik elektronikus levél  végén található leiratkozási linkre kattintással, vagy következőkben megadott elérhetőségekre  küldött írásbeli kérelemmel. 

A feliratkozó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A feliratkozó bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt adatait megismerni, módosítani vagy  törölni

Az adatok megismerésének és módosításának lehetőségei: 

– a hírlevelek végén található adatmódosító linken keresztül a nyilvántartott adatok bármikor  megismerhetők és a felhasználó által szabadon módosíthatók. 

– email útján az info@epitemahazam.hu címen, 

– postai úton a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatok törlésének lehetőségei: 

– a hírlevelek végén található leiratkozás linken keresztül a nyilvántartott adatok a felhasználó által bármikor törölhetők; 

– az adatok törlése email útján is kezdeményezhető az info@epitemahazam.hu címen; – az adatok törlése postai úton is kezdeményezhető a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT  Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatkezelés ellen az info@epitemahazam.hu lehet elektronikus levél formájában tiltakozással  élni. Ugyanez a postai úton a TÉT Consulting Kft. levelezési címén lehetséges a 2100 Gödöllő, Jászóvár  u. 16. címen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, az adatokkal történő visszaéléseket ugyanezeken az  elérhetőségeken lehet megtenni. Az Adatkezelő a tiltakozásra, panaszokra 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben a bejelentő nem ért egyet az Adatkezelő válaszával és intézkedésével, a Nemzeti  Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) fordulhat írásban jogorvoslatért. 

A NAIH elérhetősége: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: +36 – 1- 391-1410 

Az adatok kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozók 

A hírlevelek kiküldéséhez az Adatkezelő járulékos szolgáltatókat vesz igénybe, melyek a személyes  adatok szempontjából adatfeldolgozónak minősülnek. Ezek aktuálisan a következők: 

Adatok tárolása és hírlevél-küldés 

SalesAutopilot Kft. 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31.-33., félemelet 4. 

Adószám: 25743500-2-41 

Cégjegyzék-szám: 01 09 286773

10 

Honlap: salesautpilot.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs és hírlevél-küldő rendszer, salesautopilot.hu 

Adattovábbítás célja: 

A hírlevél-küldéshez és a személyes kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok tárolása Továbbított adatok köre:  

IP-cím, feliratkozás dátuma, keresztnév, email-cím (kötelezően megadottak), vezetéknév, építkezés  típusa (szabadon megadható adatok). 

MiniCRM Zrt. 

Székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13.-14. 

Adószám: 23982273-2-42 

Cégjegyzék-szám: 01 10 047449 

Honlap: minicrm.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs és hírlevél-küldő rendszer, minicrm.hu 

Továbbított adatok köre:  

IP-cím, feliratkozás dátuma, keresztnév, email-cím (kötelezően megadottak), vezetéknév, építkezés  típusa, (szabadon megadható adatok). 

Tárhely-szolgáltató (Honlapok) 

3in1 Hosting Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fsz.1. 

Adószám: 22206118-2-13 

Cégjegyzék-szám: 13 06 055290 

www.megacp.com 

4.4. Tervcaféra, és egyéb, előzetes fizetést nem igénylő rendezvényekre történő  jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

– A regisztráció beazonosítása, a visszagazoláshoz, a rendezvénnyel/szolgáltatással kapcsolatos  esetleges változtatásokhoz kötődő értesítések, illetve emlékeztetők megküldéséhez szükséges adatok  bekérése. 

– A rendezvény sikeres lebonyolításához szükséges igények, előzetes információk megkérése. – Egyes rendezvények látogatása, egyes szolgáltatások igénybe vétele csak meghatározott  mennyiségben vagy meghatározott körülmények között ingyenes (például első alkalommal). Ennek  megítéléshez, nyilvántartásához szükséges a regisztráció során felvett adatok megőrzése.  – A rendezvénnyel/szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-elégedettség mérése, visszajelzések begyűjtése – A rendezvényhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó bónuszok, segédanyagok, előadásanyagok utólagos  eljuttatása a regisztrálóhoz. 

 

11 

Kezelt adatok 

Kötelező adatok: név, IP-cím, email-cím, résztvevők száma 

Önkéntesen megadható adatok: telefonszám, az építkezéssel kapcsolatos információk (új  építés/felújítás, milyen szakemberre van szüksége a konzultációhoz)  

Az adatkezelés jogalapja 

A rendezvények, ingyenes szolgáltatások kizárólag előzetes regisztrációval vehetők igénybe. A  regisztrációhoz szükségszerűen az adott rendezvényhez kapcsolódó, egyedileg választott módon  megadott személyes adatok felvétele és kezelése szükséges. 

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó önkéntes hozzájárulása

A hozzájárulás megadása a feliratkozást megelőzően történik jelölőnégyzet bejelölésével. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkező a jelentkezéstől elkülönítetten és önkéntesen hozzájárulását  adhatja email-üzenetek, hírlevelek küldésére is. 

Ebben az esetben a jelentkező adatainak kezelésére a Hírlevél feliratkozás adatkezelési szabályai  érvényesek (4.3. fejezet).  

Az adatkezelés időtartama 

Feltételhez nem kötötten ingyenes rendezvényeknél, szolgáltatásoknál a regisztrálók adatai a  rendezvényt követően törlésre kerülnek. 

Az adatok tárolására csak abban az esetben van mód, ha ehhez a regisztráló kimondottan  hozzájárulását adja. Ilyen esetekben a Hírlevél feliratkozás adatkezelési szabályai érvényesek.  

Feltételhez kötötten ingyenes rendezvények/szolgáltatások esetében (ilyen a Tervcafé is), a korábbi  regisztrációk adatkezelése szükséges a regisztráló beazonosíthatósága miatt. (Részt vett-e korábban  az adott típusú rendezvényen, igénybe vette-e korábban az adott szolgáltatást?) Az ilyen rendezvények/szolgáltatások esetén az adatkezelés megszüntetése a regisztráló  leiratkozásával jön létre.  

A jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A jelentkező bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt adatait megismerni, módosítani vagy  törölni

Az adatok megismerésének és módosításának kezdeményezésére illetve törlésére az alábbi  módokon van lehetőség: 

– email útján az info@epitemahazam.hu címen, 

– postai úton a 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16. címen (a TÉT Consulting Kft. nevére címezve). 

Az adatkezelés ellen az info@epitemahazam.hu lehet elektronikus levél formájában tiltakozással  élni. Ugyanez a postai úton a TÉT Consulting Kft. levelezési címén lehetséges a 2100 Gödöllő, Jászóvár  u. 16. címen.

12 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, az adatokkal történő visszaéléseket ugyanezeken az  elérhetőségeken lehet megtenni. Az Adatkezelő a tiltakozásra, panaszokra 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben a bejelentő nem ért egyet az Adatkezelő válaszával és intézkedésével, a Nemzeti  Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) fordulhat írásban jogorvoslatért. 

A NAIH elérhetősége: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: +36 – 1- 391-1410 

Az adatok kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozók 

A jelentkezések rögzítéséhez és a visszaigazoló levelek kiküldéséhez az Adatkezelő járulékos  szolgáltatókat vesz igénybe, melyek a személyes adatok szempontjából adatfeldolgozónak minősülnek. Ezek aktuálisan a következők: 

Adatok tárolása és levélküldés 

SalesAutopilot Kft. 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31.-33., félemelet 4. 

Adószám: 25743500-2-41 

Cégjegyzék-szám: 01 09 286773 

Honlap: salesautpilot.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs és hírlevél-küldő rendszer, salesautopilot.hu 

Adattovábbítás célja: 

A jelentkezéshez és a visszaigazoláshoz szükséges kapcsolódó adatok tárolása és a visszaigazolások  kiküldése. 

Továbbított adatok köre:  

IP-cím, jelentkezés dátuma, név, email-cím, jelentkezők száma (kötelezően megadottak), építkezés  típusa (szabadon megadható adatok), igényelt tanácsadással/tanácsadókkal kapcsolatos információk 

MiniCRM Zrt. 

Székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13.-14. 

Adószám: 23982273-2-42 

Cégjegyzék-szám: 01 10 047449 

Honlap: minicrm.hu 

Adatfeldolgozás helye és módja: információs és hírlevél-küldő rendszer, minicrm.hu 

Adattovábbítás célja: 

A jelentkezéshez és a visszaigazoláshoz szükséges kapcsolódó adatok tárolása és a visszaigazolások  kiküldése. 

Továbbított adatok köre:  

IP-cím, jelentkezés dátuma, név, email-cím, jelentkezők száma (kötelezően megadottak), építkezés  típusa (szabadon megadható adatok), igényelt tanácsadással/tanácsadókkal kapcsolatos információk

13 

Tárhely-szolgáltató (Honlapok) 

3in1 Hosting Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fsz.1. 

Adószám: 22206118-2-13 

Cégjegyzék-szám: 13 06 055290 

www.megacp.com 

4.5. Kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés 

Az epitemahazam.hu honlapon keresztül lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre (email küldésre) Az építő közösséggel.  

Ugyanez a lehetőség áll fenn a Honlapokon és esetenként a hírlevelekben megadott email-címen  keresztül is. 

Ilyen módon kéréseket, kérdéseket lehet intézni felénk. 

Az adatkezelésben érintett adatok: 

IP-cím, email-cím, küldés dátuma 

Az adatkezelés célja: 

A beérkező levelek megválaszolása 

Az adatkezelés időtartama: 

A megválaszolást követően adatkezelés nem történik, a levélküldő beazonosításra alkalmas adatokat (a levelet) 30 napon belül töröljük a levelező rendszerből. 

  1. Cookie-k (sütik) kezelése a weboldalon tett látogatáskor

A cookie (süti) olyan rövid adatcsomag, amit a honlap webszervere hoz létre a felhasználó  böngészőjének segítségével a felhasználó gépén, ahol az egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra.  Az adatcsomagban információ rögzül a látogató egyéni beállításairól és eszközeiről. A sütik akkor olvasódnak vissza, ha a látogató újra meglátogatja a honlapot. 

A sütik ezáltal a felhasználó kényelmi eszközei – lehetőség van például arra, hogy az egyszer már  begépelt adatokat újabb online tranzakció esetén már ne kelljen begépelni. 

A sütik másik feladata a minőségi felhasználói élmény növelése, hiszen a látogatók egyéni  beállításainak elemzése fontos információ a honlap fejlesztése szempontjából. 

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van  összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma  tekintetében.A sütiknek két fajtája létezik. 

– Az ún. munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen böngészhessék a Honlapokat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

14 

A konyvaruhaz.epitemahazam.hu és tudastar.epitemahazam.hu webáruházakban ilyen cookie-k  biztosítják a jelszóval védett könyvtárhasználatot és a kosár-funkciókat.  

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző  bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépről (vagy a böngészésre használt  más eszközről), ennek kapcsán az Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem kezel. Az ilyen típusú átmeneti adatkezelésről az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 CVIII. törvény (Elkertv.) 13 A.§ (3)  bekezdése rendelkezik. 

  

– A harmadik fél által elhelyezett cookie-k az analitika és a releváns információadás célját szolgálják. A Honlapokon a Google Analytics statisztikai szolgáltatását használjuk a látogatói adatok anonim  elemzésére, és ennek alapján a honlap fejlesztésére, a felhasználói élmény javítására. A Google Analytics a Google Inc. webelemző szolgáltatása. 

Ennek során a Google Analytics, mint a harmadik fél helyez el sütiket a látogató számítógépén. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén (vagy más, böngészésre használt eszközén)  maradnak (annak böngészőjében), amíg a látogató nem törli őket. 

A cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai  Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más  államokban előzőleg megrövidíti. 

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti  össze a Google más adataival. 

Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni,  hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal  üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

Az Adatkezelő ennek kapcsán semmilyen személyes adatot nem kezel. 

Az elemzési célt szolgáló cookie-k egy másik formában a hirdetések hatékonyságát mérik.  Az Adatkezelő a Google AdWords programot használja online felületeken történő reklámozásra. Ennek hatékonyságát a Google konverziókövetés szolgáltatása méri. (Megmutatja, hogy mely  reklámokból hányan érkeztek a Honlapokra és ott végrehajtottak-e egy, a hirdetéshez kapcsolódó  műveletet.) 

Amikor a felhasználó egy weboldalt Google AdWords hirdetés útján ér el, akkor egy cookie kerül a  számítógépére. Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, azokon meghatározott  linkekre kattint (például megrendel egy Terméket), akkor az Adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó  a hirdetésre kattintott. 

Az ilyen jellegű cookie-k érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes  adatot, ami alapján a felhasználó azonosítható lenne.  

Ennek megfelelően ennek kapcsán az Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem kezel.  

Az ilyen jellegű sütik (cookie-k) elhelyezését a felhasználó megakadályozhatja:  – A honlap használatakor felugró ablakban nem fogadja el a cookie-k elhelyezését.  – A cookie-k utólag bármikor törölhetők a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az  Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

– A Google által elhelyezett cookie-k eleve letilthatók, ha a felhasználó letölti és telepíti a következő  linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

15 

A cookie-k letiltása azzal a következménnyel járhat, hogy a felhasználó nem tudja használni a weblap  egyes funkcióit. 

A cookie-kat elhelyező harmadik fél adatai: 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

A Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

  1. További általános információk

– Az Adatkezelő által kezelt adatokat az Adatkezelő kereskedelmi és marketing munkatársai kezelik az adatok tárolására használt programokhoz adott meghatározott jogosultságokkal, és a GDPR által  előírt alapelvek tiszteletben tartásával. 

Harmadik félnek adatokat csak a felhasználó közvetlen, erre vonatkozó megbízása alapján adunk  ki, és csak olyan adatokat, melyekre a felhasználó engedélyt ad. 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek  megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,  illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ilyen esetekben csak olyan mértékű adatátadás történik,  amennyi a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

– A GDPR adatvédelmi incidensnek nevezi, amikor az Adatkezelő által kezelt adatok fel nem  jogosított személyek birtokába jutottak vagy juthattak. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a felhasználók jogaira és  szabadságára nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintette(ke)t az adatvédelmi  incidensről, és az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről. 

Az adatvédelmi incidenst legkésőbb 72 órával a tudomásra jutást követően be kell jelenteni a  felügyeleti hatóságnak is. 

– Az adatkezelés biztonsága érdekében az Adatkezelő és az általa megbízott Adatfeldolgozók a  tudomány és technológia állásának, valamint a megvalósítás költségeinek, az adatkezelés jellegének,  körülményeinek, céljainak, továbbá a felhasználók személyes jogaira és szabadságára jelentett  kockázatnak figyelembe vételével igyekeznek a kockázat mértékének megfelelő szintű  adatbiztonságot garantálni, például 

– a személyes adatok álnevesítése és titkosítása; 

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek folyamatos bizalmas jellegének  biztosítása, rendelkezésre állása és ellenálló képessége; 

– arra való képesség, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való  hozzáférés és az adatok rendelkezésre állása kellő időn belül visszaállítható legyen; – az adatkezelés biztonságának rendszeres tesztelése. 

A Honlapok SSL titkosítást használnak. 

Az adatok jelszóval védettek, melyeket titkosítva tárolnak.  

– Az Adatkezelő az adatok kezelésére vonatkozóan hozzá beérkező kérelmeket indokolatlan  késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül intézi, és erről tájékoztatja a kérelmezőt. Indokolt esetben az intézkedési határidő 2 hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a  késdelemről és annak okáról 1 hónapon belül tájékoztatni kell a kérelmezőt.

16 

Ezek elmaradása esetén a kérelmező panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslattal.  

  

  1. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: 

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (2016.április 27.) (GDPR) 

– 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) 

– 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) 

– 2008. évi XLVII. törvény (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról) – 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) – 2005. évi XC. törvény (az elektronikus információszabadságról) 

– 2003. évi C. törvény (az elektronikus hírközlésről)

Copyright © 2022 – epitemazotthonom.hu by: MarketingMaker | Cookie szabályzat | ÁSZF | Adatkezelési tájékoztató